บทแปลธรรมะ
  1. โชได (shodai)
  2. จงเรียนรู้จากผู้นับถือในอดีตที่พยายามเผยแผ่ธรรมะที่ถูกต้องในช่วงการบีฑาธรรมที่โหดร้าย
  3. คำแนะนำจากพระสังฆราชองค์ที่ 68 พระนิชิเนียว โชนิน ในวาระพิธีสวดไดโมขุเพื่อการโคเซ็น-รุฝุเดือนกรกฎาคม 2017
  4. ความศรัทธาและการปฏิบัติบนพื้นฐานหลักการการเปลี่ยนยาพิษเป็นยา
  5. กิเลสคือการรู้แจ้ง (บนโน โซะกุ โบได)
  6. คำเตือนเกี่ยวกับความทะนงตัว
  7. คำแนะนำจากพระสังฆราชองค์ที่ 68 พระนิชิเนียว โชนิน ในวาระพิธีสวดไดโมขุเพื่อการโคเซ็น-รุฝุเดือนพฤษภาคม 2017
  8. บทธรรมนิพนธ์ “จดหมายตอบโซยะ นิวโด”
  9. บทธรรมนิพนธ์ “จดหมายตอบภรรยาของผู้ปกครองอูเอโนะ” ตอน 2
  10. คำศัพท์ศาสนาพุทธขั้นพื้นฐาน “4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปลักษณ์หนึ่งของน้ำ”