บทแปลธรรมะ
  1. ความศรัทธาและการปฏิบัติบนพื้นฐานหลักการการเปลี่ยนยาพิษเป็นยา
  2. กิเลสคือการรู้แจ้ง (บนโน โซะกุ โบได)
  3. คำเตือนเกี่ยวกับความทะนงตัว
  4. คำแนะนำจากพระสังฆราชองค์ที่ 68 พระนิชิเนียว โชนิน ในวาระพิธีสวดไดโมขุเพื่อการโคเซ็น-รุฝุเดือนพฤษภาคม 2017
  5. บทธรรมนิพนธ์ “จดหมายตอบโซยะ นิวโด”
  6. บทธรรมนิพนธ์ “จดหมายตอบภรรยาของผู้ปกครองอูเอโนะ” ตอน 2
  7. คำศัพท์ศาสนาพุทธขั้นพื้นฐาน “4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปลักษณ์หนึ่งของน้ำ”
  8. ความเจ็บป่วยและความศรัทธา
  9. คำแนะนำจากพระสังฆราชองค์ที่ 68 พระนิชิเนียว โชนิน ในวาระพิธีสวดไดโมขุเพื่อการโคเซ็น-รุฝุเดือนเมษายน
  10. หัวข้อสำหรับวัยรุ่น “หอรัตนสถูป”