บทแปลธรรมะ
  1. กิเลสคือการรู้แจ้ง (บนโน โซะกุ โบได)
  2. คำเตือนเกี่ยวกับความทะนงตัว
  3. คำแนะนำจากพระสังฆราชองค์ที่ 68 พระนิชิเนียว โชนิน ในวาระพิธีสวดไดโมขุเพื่อการโคเซ็น-รุฝุเดือนพฤษภาคม 2017
  4. บทธรรมนิพนธ์ “จดหมายตอบโซยะ นิวโด”
  5. บทธรรมนิพนธ์ “จดหมายตอบภรรยาของผู้ปกครองอูเอโนะ” ตอน 2
  6. คำศัพท์ศาสนาพุทธขั้นพื้นฐาน “4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปลักษณ์หนึ่งของน้ำ”
  7. ความเจ็บป่วยและความศรัทธา
  8. คำแนะนำจากพระสังฆราชองค์ที่ 68 พระนิชิเนียว โชนิน ในวาระพิธีสวดไดโมขุเพื่อการโคเซ็น-รุฝุเดือนเมษายน
  9. หัวข้อสำหรับวัยรุ่น “หอรัตนสถูป”
  10. คำแนะนำจากพระสังฆราชองค์ที่ 68 พระนิชิเนียว โชนิน ในวาระพิธีสวดไดโมขุเพื่อการโคเซ็น-รุฝุเดือนมีนาคม 2017