บทแปลธรรมะ
  1. พิธีโอทันโจ-เอะ
  2. คำแนะนำจากพระสังฆราชองค์ที่ 68 พระนิชิเนียว โชนิน เดือนกุมภาพันธ์ 2016
  3. ท่าทีของอบุตสึ-โบต่อการไปโทซัง
  4. สาสน์ปีใหม่ 2016 พระคุณเจ้าเงียวยุ อุรุชิบาตะ หัวหน้าฝ่ายต่างประเทศ 1 มกราคม 2016
  5. สาสน์ปีใหม่ 2016 พระสังฆราชนิชิเนียว โชนิน 1 มกราคม 2016
  6. คำแนะนำจากพระสังฆราชองค์ที่ 68 พระนิชิเนียว โชนิน เดือนธันวาคม 2015
  7. คำแนะนำจากพระสังฆราชองค์ที่ 68 พระนิชิเนียว โชนิน เดือนพฤศจิกายน 2015
  8. คำแนะนำจากพระสังฆราชองค์ที่ 68 พระนิชิเนียว โชนิน เดือนตุลาคม 2015
  9. คำแนะนำจากพระสังฆราชองค์ที่ 68 พระนิชิเนียว โชนิน เดือนกันยายน 2015
  10. คำแนะนำจากพระสังฆราชองค์ที่ 68 พระนิชิเนียว โชนิน เดือนกุมภาพันธ์ 2015