บทแปลธรรมะ
  1. คำแนะนำจากพระสังฆราชองค์ที่ 68 พระนิชิเนียว โชนิน เดือนธันวาคม 2015
  2. คำแนะนำจากพระสังฆราชองค์ที่ 68 พระนิชิเนียว โชนิน เดือนพฤศจิกายน 2015
  3. คำแนะนำจากพระสังฆราชองค์ที่ 68 พระนิชิเนียว โชนิน เดือนตุลาคม 2015
  4. คำแนะนำจากพระสังฆราชองค์ที่ 68 พระนิชิเนียว โชนิน เดือนกันยายน 2015
  5. คำแนะนำจากพระสังฆราชองค์ที่ 68 พระนิชิเนียว โชนิน เดือนกุมภาพันธ์ 2015
  6. สาสน์ปีใหม่จากพระสังฆราชองค์ที่ 68 พระนิชิเนียว โชนิน 1 มกราคม 2015
  7. ความสำคัญของคำอธิษฐาน
  8. คำแนะนำจากพระสังฆราชองค์ที่ 68 พระนิชิเนียว โชนิน เดือนพฤษภาคม 2015
  9. คำแนะนำจากพระสังฆราชองค์ที่ 68 พระนิชิเนียว โชนิน เดือนสิงหาคม 2015
  10. คำแนะนำจากพระสังฆราชองค์ที่ 68 พระนิชิเนียว โชนิน เดือนกรกฎาคม 2015