บทแปลธรรมะ
  1. ชีวิตของพระนิชิเร็น ไดโชนิน
  2. คำแนะนำจากพระสังฆราชองค์ที่ 68 พระนิชิเนียว โชนิน ในวาระพิธีสวดไดโมขุเพื่อการโคเซ็น-รูฝุเดือนเมษายน
  3. คำแนะนำจากพระสังฆราชองค์ที่ 68 พระนิชิเนียว โชนิน ในวาระพิธีสวดไดโมขุเพื่อการโคเซ็น-รูฝุเดือนมีนาคม
  4. การประชุมเพื่อศึกษาศาสนาพุทธ
  5. ริชชู-เอะ (Risshu-e พิธีเพื่อการสถาปนาศาสนาพุทธที่แท้จริง)
  6. มหาธรรมเร้นลับ 3 ประการ (ซันได ฮิโฮ)
  7. “จดหมายถึงนิอิเขะ” – ความศรัทธา
  8. สิ่งสักการะที่เป็นเลิศ (The excellent object of worship)
  9. คำอธิบายข้อความจากบทธรรมนิพนธ์ “ความศรัทธา 2 ชนิด”
  10. พวกเราสามารถได้รับกุศลผลบุญที่แท้จริงจากศาสนาพุทธของพระนิชิเร็น ไดโชนินได้อย่างไร?