ติดต่อ

  สมาคมธรรมประทีป

   เลขที่ 50 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลอง

   เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

 

   โทร.  02-467-2992, 02-458-1102 

   โทรสาร. 02-458-1103