คำแนะนำจากพระสังฆราชองค์ที่ 68 พระนิชิเนียว โชนิน ในวาระพิธีสวดไดโมขุเพื่อการโคเซ็น-รุฝุเดือนกุมภาพันธ์ 2017

คำแนะนำจากพระสังฆราชองค์ที่ 68 พระนิชิเนียว โชนิน

ในวาระพิธีสวดไดโมขุเพื่อการโคเซ็น-รุฝุเดือนกุมภาพันธ์

ณ หอประชุมรับรอง วัดใหญ่ไทเซคิจิ ประเทศญี่ปุ่น

5 กุมภาพันธ์ 2017

ในวาระพิธีสวดไดโมขุเพื่อการโคเซ็น-รุฝุเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งประกอบในวันนี้ ณ
วัดใหญ่อาตมาปรารถนาแสดงความรู้สึกขอบคุณอย่างจริงใจต่อผู้นับถือที่เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
ตามที่ท่านทราบ กุมภาพันธ์เป็นเดือนที่ผู้ก่อตั้ง (พระนิชิเร็น ไดโชนิน) ของพวกเราเกิด

ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ปีที่ 1 แห่งสมัยโจโอ (ค.ศ. 1222) พระนิชิเร็น ไดโชนินมาเกิดบนโลกนี้
ซึ่งถูกพยากรณ์ในสัทธรรมปุณฑริกสูตร สถานภาพชั่วคราวของพระนิชิเร็นไดโชนินคือ[การกลับชาติมาเกิดของ]พระวิศิษฐ์จาริตรโพธิสัตว์ *
ในขณะที่ตัวตนแท้จริงคือพระพุทธะแท้จากอดีตที่ไม่มีจุดเริ่มต้น (คุอน กันโจะ)

จุดมุ่งหมายในการมาเกิดของท่านคือนำมวลมนุษย์ในสมัยปัจฉิมธรรมเข้าสู่วิถีศาสนาพุทธและทำให้พวกเขาสามารถบรรลุพุทธภาวะในรูปกายปัจจุบันด้วยเมียวโฮ-เร็งเง- เคียวแห่งการหว่านเมล็ดแห่งเหตุแท้จริง

พระนิชิเร็น ไดโชนินสอนในบทธรรมนิพนธ์ “จดหมายถึงจขุนิชิ-โบ” ดังต่อไปนี้:

“พระสูตรกล่าว “เช่นเดียวกับแสงอาทิตย์หรือแสงจันทร์ขับไล่ความมืด บุคคลนี้จะปฏิบัติ[เมียวโฮ-เร็งเง-เคียว]บนโลกและขจัดความมืด[ขั้นพื้นฐาน]ของมวลมนุษย์” จงพิจารณาความหมายของคำพูดเหล่านี้อย่างถี่ถ้วน “บุคคลนี้จะปฏิบัติ[เมียวโฮ-เร็งเง- เคียว]บนโลก” หมายความว่าพระวิศิษฐ์จาริตรโพธิสัตว์จะมาเกิดใน 500 ปีแรกของสมัยปัจฉิมธรรมเปิดเผยแสงแห่งอักษร 5 ตัวของนัม-เมียวโฮ- เร็งเง-เคียว และส่องสว่างอวิชชาและความมืดของกิเลส” (ชินเพ็น หน้า 1393)

พวกเราต้องนำความปรารถนาแรงกล้า-การช่วยมวลมนุษย์ในสมัยปัจฉิมธรรมของผู้ก่อตั้ง (พระนิชิเร็นไดโชนิน) ของพวกเราไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง หลังจากนั้นพวกเราต้องทำชะคุบุขุ (การหักล้างความเชื่อนอกรีตและการเปิดเผยความจริง) ด้วยจิตใจต่างกายใจเดียว ขณะที่พวกเรามุ่งสู่ความสำเร็จแห่งการเผยแผ่ธรรมะไปทั่วโลก ณ ที่นี้คือภารกิจสำคัญที่สุดของทั้งพระสงฆ์และฆราวาสของนิชิเร็น โชชู

ในบทธรรมนิพนธ์ “จดหมายตอบโซยะ” พระนิชิเร็น ไดโชนินสอนดังต่อไปนี้:

“ถ้าพระสงฆ์และผู้ติดตามรู้ว่ามีศัตรูของศาสนาพุทธ และปล่อยปละผู้ดูหมิ่นโดยไม่ตำหนิเขา ไม่มีข้อสงสัยว่าพวกเขาทั้งหมดจะตกนรกแห่งความทรมานไม่สิ้นสุด” (ชินเพ็น หน้า 1040)

พระนิชิเร็น ไดโชนินเตือนอย่างเข้มงวดว่าถ้าพระสงฆ์และผู้ติดตามเห็นบางคนดูหมิ่นธรรมะแต่ไม่ชะคุบุขุบุคคลนี้ เมื่อนั้นทั้งพระสงฆ์และผู้ติดตามจะตกนรกแห่งความทรมานไม่สิ้นสุดอย่างแน่นอน

ดังนั้น ไม่ว่าจะเกิดความทุกข์ยากหรืออุปสรรคอะไร สิ่งสำคัญคือพวกเราแต่ละคนทำชะคุบุขุอย่างกล้าหาญ จงสลักคำพูดที่มีค่าดั่งทองคำเหล่านี้ลงในหัวใจของพวกเรา:

“ในสมัยปัจฉิมธรรม พระนิชิเร็นและผู้ติดตามจะเผชิญความทุกข์ยากเมื่อพวกเขาปฏิบัติเมียวโฮ-เร็งเง-เคียว แต่พวกเขาควรจะเข้าใจว่าแท้ที่จริง นี่คือความสงบและความสุข” (ชินเพ็น หน้า 1762)

สิ่งจำเป็นคือทั้งพระสงฆ์และฆราวาสผนึกความพยายาม ด้วยจิตใจต่างกายใจเดียวและก้าวหน้ามุ่งสู่ความสำเร็จแห่งเป้าหมายของพวกเรา

ทุกวันนี้ คนมากมายประสบความทุกข์ที่สุดเนื่องมาจากพิษแห่งการดูหมิ่นของคำสอนและนิกายชั่ว รวมทั้งโซกา กักไก

พวกเราต้องชี้ให้เห็นอย่างแน่วแน่ถึงความผิดแห่งการกระทำที่ (ไร้ความเมตตา ชั่ว) ของพวกเขาหลอกผู้คนและแยกพวกเขาออกจากความศรัทธาที่ถูกต้อง หลังจากนั้น พวกเราต้องช่วยคนมากมายเหล่านี้ที่ออกนอกทาง

ปีนี้คือ “ปีแห่งการทำชะคุบุขุ พัฒนาความศรัทธาของท่านและช่วยผู้อื่นให้พัฒนาความศรัทธาและการปฏิบัติ”

ถ้าท่านชะคุบุขุได้ ท่านต้องช่วยสมาชิกใหม่(เขาหรือเธอ)ลงมือปฏิบัติในแต่ละวันและเติบโตเป็นผู้นับถือนิชิเร็นโชชูที่ผ่านการฝึกและมีความเชี่ยวชาญ ความรับผิดชอบอยู่ที่เขต รวมทั้งบุคคลที่ชะคุบุขุได้

ถ้าท่านชะคุบุขุได้และปล่อยปละผู้นับถือใหม่ ก็เหมือนการคลอดบุตรแล้ว แต่หลังจากนั้น ไม่ดูแลเด็กไม่มีการกระทำใดที่เลือดเย็นมากไปกว่านี้อีกแล้ว นอกจากนี้

ถ้าท่านละเลยไม่ช่วยผู้นับถือใหม่ให้พัฒนาความศรัทธาและการปฏิบัติของพวกเขา ท่านไม่มีสำนึกในความรับผิดชอบ

ดังนั้น ผู้ที่ทำชะคุบุขุได้ต้องผนึกความพยายามร่วมกับสมาชิกอื่นในเขตเพื่อช่วยผู้นับถือใหม่ให้สามารถสวดมนต์ทำวาระในแต่ละวัน เข้าร่วมในพิธีโอโกะ ไปโทซังที่วัดใหญ่ และปฏิบัติชะคุบุขุ ณ ที่นี้คือความหมายของ “ปีแห่งการทำชะคุบุขุ พัฒนาความศรัทธาของท่าน และช่วยผู้อื่นให้พัฒนาความศรัทธาและการปฏิบัติของพวกเขา”

อาตมาปรารถนาว่าท่านจะสลักข้อความนี้ลงในจิตใจของท่าน หลังจากนั้น ยึดเจตนารมณ์ของ ผู้ก่อตั้ง (พระนิชิเร็น ไดโชนิน) ของพวกเรา

อาตมาหวังว่าท่านจะทุ่มเทความพยายามสุดความสามารถเพื่อเผยแผ่ธรรมมหัศจรรย์และช่วยผู้อื่นพัฒนาความศรัทธาของพวกเขา บนพื้นฐานภารกิจสูงส่งแห่งการช่วยมวลมนุษย์ อาตมาหวังอย่างจริงใจว่าท่านจะอุทิศชีวิตของท่านเองต่อการปฏิบัติของท่านให้มากขึ้น ขณะที่พวกเรามุ่งสู่เป้าหมายของพวกเรา-การมีผู้นับถือฮกเคโกะ 800,000 คนในปี ค.ศ. 2021

เมื่อพวกเราจะรำลึกถึงการครบ 800 ปีแห่งการเกิดของผู้ก่อตั้ง (พระนิชิเร็น ไดโชนิน) ของพวกเรา
* พระวิศิษฐ์จาริตรโพธิสัตว์ (โจเกียว โบซัตสึ): คือผู้นำพระโพธิสัตว์แห่งพื้นโลกทั้งหมด รวมทั้งผู้นำ 4

ผู้นำพระโพธิสัตว์แห่งพื้นโลก

ในบทธรรมนิพนธ์หลายฉบับกล่าวว่าพระนิชิเร็น ไดโชนิน ที่เผยแผ่นัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียวในสมัยปัจฉิมธรรม คือการกลับชาติมาเกิดของพระวิศิษฐ์จาริตรโพธิสัตว์ ที่รับมอบแก่นแท้ของสัทธรรมปุณฑริกสูตรในบท “พลังอิทธิฤทธิ์ของตถาคต” (บทที่ 21) ของสัทธรรมปุณฑริกสูตร

พระนิชิเร็น ไดโชนินเขียนในบทธรรมนิพนธ์ “(การเปรียบเทียบ) 106 ข้อ” ว่าตัวตนแท้จริงของท่านคือกายแห่งปัญญาสมบูรณ์ ตัวตนชั่วคราวของท่านคือพระวิศิษฐ์จาริตรโพธิสัตว์ และท่านมาเกิดเป็นพระนิชิเร็น ไดโชนินในสมัยปัจฉิมธรรม

ดังนั้น ตัวตนแท้จริงของพระนิชิเร็นไดโชนินคือพระพุทธะแท้ที่มีกายแห่งปัญญาสมบูรณ์โดยธรรมชาติจากอดีตที่ไม่มีจุดเริ่มต้น (คุอน กันโจะ) ณ
การบีฑาธรรมที่ตำบลทัตสึโนคุชิ พระนิชิเร็น ไดโชนินละทิ้งตัวตนชั่วคราวและเปิดเผยตัวตนแท้จริง

(ระบบคำศัพท์พื้นฐานของนิชิเร็น โชชู เล่ม 1 หน้า 5)