คำแนะนำจากพระสังฆราชองค์ที่ 68 พระนิชิเนียว โชนิน ในวาระพิธีสวดไดโมขุเพื่อการโคเซ็น-รุฝุเดือนเมษายน

คำแนะนำจากพระสังฆราชองค์ที่ 68 พระนิชิเนียว โชนิน
ในวาระพิธีสวดไดโมขุเพื่อการโคเซ็น-รุฝุเดือนเมษายน
ณ หอประชุมรับรอง วัดใหญ่ไทเซคิจิ ประเทศญี่ปุ่น
2 เมษายน 2017

ในวาระพิธีสวดไดโมขุเพื่อการโคเซ็น-รุฝุเดือนเมษายน ซึ่งประกอบในวันนี้ ณ วัดใหญ่ อาตมาปรารถนาแสดงความรู้สึกขอบคุณอย่างจริงใจต่อผู้ที่เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
ตามที่ทุกท่านทราบ นี่คือเดือนที่ผู้ก่อตั้ง (พระนิชิเร็นไดโชนิน) ของพวกเรา พระพุทธะแท้แห่งสมัยปัจฉิมธรรม ประกาศสถาปนาศาสนาพุทธแท้
พระนิชิเร็น ไดโชนินสอนในบทธรรมนิพนธ์ “ว่าด้วยการทัดทานฮะชิมัน” ดังต่อไปนี้:
“เป็นเวลา 28 ปีแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน ปีที่ 5 แห่งสมัยเค็นโช (ค.ศ. 1253) ถึงเดือนธันวาคมปีปัจจุบันนี้ ปีที่ 3 แห่งสมัยโคอัน (ค.ศ. 1280) อาตมา นิชิเร็น ไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากเรื่องหนึ่ง นั่นคือ อุทิศตัวอาตมาเองเพื่อให้ทุกคนในประเทศญี่ปุ่นสวดอักษร 5 และ 7 ตัวของเมียวโฮ-เร็งเง-เคียว การกระทำที่มีความเมตตานี้เหมือนกับแม่กำลังพยายามป้อนนมใส่ปากทารกของนาง”
(ชินเพ็น หน้า 1539)
ผู้ก่อตั้ง (พระนิชิเร็น ไดโชนิน) ของพวกเรา พระพุทธะแท้แห่งอดีตที่ไม่มีจุดเริ่มต้น(คุอนกันโจะ) ที่มาเกิดบนโลกนี้ในสมัยปัจฉิมธรรม ประกาศและสถาปนาธรรมะแท้ จุดมุ่งหมายของท่านในการประกาศศาสนาพุทธแท้ บนพื้นฐานความเมตตาสุดซึ้ง คือเพื่อมอบยาดีที่สุดแห่งนัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียวแก่มวลมนุษย์ในสมัยปัจฉิมธรรม ที่ทนทุกข์ใน 3 หนทางแห่งกิเลส กรรมและความทุกข์ การกระทำนี้เหมือนแม่ที่ดูแลลูกของนางด้วยความรักเอาใจใส่
นอกจากนี้ พระนิชิเร็น ไดโชนินสอนในบทธรรมนิพนธ์ “การตอบแทนหนี้บุญคุณ” ดังต่อไปนี้:
“เนื่องจากความเมตตาของพระนิชิเร็นไพศาล นัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียวจะเผยแผ่เป็นเวลา 10,000 ปีและต่อไปในอนาคต นัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียวมีพลังกุศลผลบุญเพื่อเปิดตาบอดของทุกคนในประเทศญี่ปุ่น และปิดทางสู่นรกแห่งความทรมานไม่สิ้นสุด กุศลผลบุญของนัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียวเหนือกว่ากุศลผลบุญแห่งคำสอนของพระเด็งเงียวและพระเทียนไท้ และเหนือยิ่งกว่าคำสอนของพระนาคารชุนและพระมหากัสสป” (ชินเพ็น หน้า 1036)
ข้อความนี้เปิดเผยว่ากุศลผลบุญมากมายและไร้ขอบเขตของนัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียวสามารถช่วยมวลมนุษย์ ไม่เพียงในสมัยของพระนิชิเร็น ไดโชนินเท่านั้น แต่เป็นเวลา 10,000 ปีและต่อไปในอนาคตด้วย
พวกเราต้องเข้าใจเจตจำนงแท้จริงแห่งการกระทำที่มีความเมตตาของพระนิชิเร็น ไดโชนินในการประกาศธรรม บัดนี้คือเวลาที่พวกเราแต่ละคนสวดไดโมขุด้วยจิตใจไม่ย่อท้อและทำชะคุบุขุ มุ่งสู่เป้าหมายของพวกเราในช่วงเวลาที่ใกล้จะมาถึง-การมีผู้นับถือฮกเคโกะ 800,000 คนในปี ค.ศ. 2021 การครบ 800 ปีแห่งการเกิดของพระนิชิเร็น ไดโชนิน ผู้ก่อตั้งของพวกเรา หลังจากนั้นเป้าหมายระยะยาว ที่พวกเราต้องมุ่งสู่ คือ ความสำเร็จของการโคเซ็น-รุฝุทั่วโลก พวกเราต้องตระหนักว่านี่คือวิธีดีที่ สุดในการปฏิบัติที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระนิชิเร็น ไดโชนิน
พระนิชิเร็น ไดโชนินสอนในบทธรรมนิพนธ์ “ว่าด้วยพฤติกรรมของพระพุทธะ” ดังต่อไปนี้:
“อักษร 5 ตัวของเมียวโฮ-เร็งเง-เคียว คือแก่นของสัทธรรมปุณฑริกสูตร และเป็นจุดกำเนิดของพระพุทธะทุกองค์ทั่วโลก เมื่อเห็นสัญญาณว่าบัดนี้ต้องเผยแผ่อักษร 5 ตัวนี้ อาตมานิชิเร็น ทำเป็นตัวอย่าง ทุกวันนี้ ณ ตอนต้นสมัยปัจฉิมธรรม ลูกศิษย์ของอาตมาต้องปฏิบัติตามทีละคนและยิ่งใหญ่กว่าพระมหากัสสปหรือพระอานนท์และ นอกจากนี้ต้องเหนือยิ่งกว่ามหาธรรมาจารย์เทียนไท้หรือเด็งเงียว” (ชินเพ็น หน้า 1057)
พระนิชิเร็น ไดโชนินทำชะคุบุขุ ตามหลักการ “ชีวิตของคนๆหนึ่งไม่มีความหมายในขณะที่ธรรมะสูงส่งที่สุด ท่านควรจะเต็มใจอุทิศชีวิตของท่านเพื่อเผยแผ่ธรรมะ” เมื่อพวกเราเคารพการกระทำของท่านในการเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการเป็นผู้นำในการทำชะคุบุขุ พวกเราในฐานะลูกศิษย์ของพระนิชิเร็น ไดโชนินและผู้นับถือ ต้องเจริญรอยตามท่านในลักษณะแน่วแน่และกระตุ้นตนเองอย่างกล้าหาญในการต่อสู้เพื่อทำชะคุบุขุโดยไม่มีความลังเลใจใดๆ ไม่ว่าจะเผชิญกับความลำบากและอุปสรรคอะไร
ในบทธรรมนิพนธ์ “การเลือกเวลา” พระนิชิเร็น ไดโชนินสอนดังต่อไปนี้:
“หยดน้ำเล็กๆหยดเดียวสะสมกันกลายเป็นทะเลใหญ่ ธุลีฝุ่นกองพะเนินเป็นภูเขาพระสุเมรุ เมื่ออาตมา นิชิเร็น มีความศรัทธาต่อสัทธรรมปุณฑริกสูตรเป็นคนแรก อาตมาคล้ายน้ำหยดแรกหรือฝุ่นธุลีแรกในประเทศญี่ปุ่น เมื่อ 2, 3, 10, 100, 1,000, 10,000 และ 100 ล้านคน และคนมากมายนับไม่ถ้วนท่องสัทธรรมปุณฑริกสูตรและถ่ายทอดแก่ผู้อื่น พวกเขาจะประกอบกันเป็นภูเขาพระสุเมรุแห่งขั้นสุดท้ายของการรู้แจ้งและทะเลกว้างแห่งมหานิพพาน” (ชินเพ็น หน้า 868)
ตามที่คำพูดที่มีค่าดั่งทองคำเหล่านี้สอน พวกเราควรจะรู้สึกแน่ใจว่าถ้าพวกเราแต่ละคนที่ร่วมการต่อสู้ชะคุบุขุ ในฐานะลูกศิษย์และผู้นับถือฆราวาส ตั้งปณิธานว่าจะช่วยมวลมนุษย์และทำชะคุบุขุอย่างเด็ดเดี่ยว บนพื้นฐานความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวด้วยจิตใจต่างกายใจเดียว พวกเราจะบรรลุเป้าหมายแน่นอน หลังจากนั้นก็จะบรรลุการโคเซ็น-รุฝุ
ในบทธรรมนิพนธ์ “จดหมายถึงพี่น้องอิเคงามิ” พระนิชิเร็น ไดโชนินสอนดังต่อไปนี้:
“ไม่ว่าความยากลำบากอะไรอาจจะรบกวนท่าน จงถือว่ามันเป็นเพียงการรบกวนชั่วคราวเหมือนความฝัน และให้คิดถึงสัทธรรมปุณฑริกสูตรเท่านั้นเสมอ” (ชินเพ็น หน้า 987)
พวกเราอาจจะมีความรู้สึกไม่พอใจ อุปสรรค ความทุกข์ ความลำบาก และมารทั้งภายในและภายนอก เมื่อพวกเราเอาชนะองค์ประกอบด้านลบเหล่านี้ทั้งหมดด้วยไดโมขุ และอุทิศตนเองอย่างกล้าหาญเพื่อทำชะคุบุขุ ผลดีจะปรากฏขึ้นอย่างแน่นอน
ทุกวันนี้ นิชิเร็น โชชูกำลังก้าวหน้าอย่างเข้มแข็ง บนพื้นฐานความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวระหว่างพระสงฆ์กับฆราวาส มุ่งสู่เป้าหมายของพวกเรา คือ การมีผู้นับถือฮกเคโกะ 800,000 คนในปี ค.ศ. 2021
ณ เวลานี้ ทั้งพระสงฆ์และผู้นับถือฆราวาสต้องเป็นหนึ่งเดียวและยืนหยัดเพื่อทำชะคุบุขุ เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายของพวกเราไม่ว่าในกรณีใดๆ
ความศรัทธาและจิตใจของผู้นับถือฮกเคโกะควรจะเป็นความตั้งใจแน่วแน่เพื่อช่วยผู้ที่ทนทุกข์จากพิษแห่งการดูหมิ่นด้วยชะคุบุขุ นี่คือภารกิจของพวกเราด้วย
อาตมาอธิษฐานอย่างจริงใจว่าท่านจะสลักคำพูดเหล่านี้ลงในหัวใจของท่าน และอุทิศตัวท่านเองต่อการปฏิบัติเพื่อตัวเองและเพื่อผู้อื่นต่อไป