บทธรรมนิพนธ์ “จดหมายตอบโซยะ นิวโด”

บทธรรมนิพนธ์ “จดหมายตอบโซยะ นิวโด”

อาตมาเขียนส่วนที่เป็นร้อยแก้วในบทโฮเบ็นเป็นฉบับสมบูรณ์แก่ท่าน ท่านควรจะท่องพร้อมกับส่วนจิงะเงะ ซึ่งอาตมาเคยส่งมาให้ท่านก่อนหน้านี้แล้ว
อักษรแต่ละตัวของพระ[สัทธรรมปุณฑริก]สูตรนี้คือพระพุทธะที่มีชีวิตแห่งการรู้แจ้งสูงสุดไม่มีโดยไม่มีข้อยกเว้น แต่พวกเราคนธรรมดา มองพระสูตรด้วยตาของมนุษย์ปุถุชน เห็นมันเป็นแค่อักษรที่เรียงต่อกัน เปรตมองเห็นแม่น้ำคงคาเป็นไฟ มนุษย์มองเห็นมันเป็นน้ำ และเทวดามองเห็นมันเป็นอมฤต น้ำตัวมันเองก็คือน้ำ แต่น้ำที่มองเห็นนั้นต่างกันไปตามความสามารถ (กรรม) ของบุคคล
คนตาบอดไม่สามารถเห็นอักษรของพระสูตรนี้ ในสายตาของมนุษย์ปุถุชน มันเป็นแค่คำพูดที่ถูกเขียนขึ้นมา ผู้คนแห่งทวิยานมองเห็นมันเป็นความว่างเปล่าของอากาศ พระโพธิสัตว์มองมันเป็นคำสอนนับไม่ถ้วน อย่างไรก็ตาม พระพุทธะรู้ว่าอักษรแต่ละตัวเป็นพระศากยมุนีที่มีพระวรกายสีทอง นี่คือความหมายของสิ่งที่กล่าวว่า “[ผู้ที่สามารถยึดถือพระสูตรนี้]จะสามารถเกาะกายของพระพุทธะ” ผู้ที่ปฏิบัติศาสนาพุทธแต่ปฏิบัติตามความคิดเห็นที่บิดเบือนจะทำลายความสูงส่งที่สุดของพระสูตร จงมีความตั้งใจแน่วแน่ และระมัดระวังที่จะไม่หวั่นไหวไปกับความคิดต่างๆ ท่านควรจะปรารถนาดินแดนบริสุทธิ์แห่งเขาคิชฌกูฏ บารมี 6 สูตร(รกกึฮารามิตสึ)กล่าวว่า คนควรจะเป็นนายของจิตใจเขาแทนที่จะปล่อยให้จิตใจเป็นนายเขา อาตมาจะอธิบายให้ละเอียดยิ่งขึ้นเมื่ออาตมาพบท่าน
ด้วยความเคารพอย่างสูง
นิชิเร็น
มีนาคม ปีที่ 12 แห่งสมัยบุนเออิ (ค.ศ. 1275)

จิงะเงะ: ส่วนที่เป็นโคลงซึ่งสรุปบทจูเรียว (บทที่ 16) ของสัทธรรมปุณฑริกสูตร มันถูกเรียกเช่นนั้นเนื่องจากส่วนโคลง (เงะ) เริ่มต้นด้วยวลี “จี งา โทะกึ บึด ไร” (ตั้งแต่ตถาคตบรรลุพุทธภาวะ) จิงะเงะกล่าวซ้ำคำสอนแห่งความนิรันดรแห่งการรู้แจ้งของพระพุทธะซึ่งถูกเปิดเผยในส่วนร้อยแก้วก่อนหน้านี้ในบทเดียวกัน จิงะเงะอธิบายว่าพระพุทธะอยู่บนโลกนี้เสมอ แต่พระองค์ใช้ปรินิพพาน (ความตาย)เป็นวิธีทำให้ผู้คนกระหายธรรมะ ถ้าพวกเขาโหยหาอยากพบพระองค์เหลือเกิน พวกเขาจะเต็มใจอุทิศชีวิตของพวกเขา พระองค์ปรากฏตัวทันทีและสอนพวกเขา พระองค์ใช้วิธีเช่นนั้นด้วยความคิดเดียวว่าพระองค์จะทำอย่างไรจึงจะทำให้มวลมนุษย์บรรลุการรู้แจ้งสูงสุดโดยไม่ล่าช้า
อมฤต: อาหารทิพย์ (Ambrosia) ในประเทศอินเดียสมัยโบราณถือว่าเป็นเครื่องดื่มของเทพที่มีรสหวาน ในประเทศจีนเชื่อกันว่ามันจะตกมาจากสวรรค์เมื่อโลกสงบสุข กล่าวกันว่าอมฤตขจัดความทุกข์ของผู้คนและทำให้เป็นอมตะ คำว่า “อมฤต” (Amrita) หมายถึงความเป็นอมตะ