ประวัติและภูมิหลังของวัดไทเซคิจิคืออะไร?
คำถาม: 
ประวัติและภูมิหลังของวัดไทเซคิจิคืออะไร?
คำตอบ: 

คำถามและคำตอบว่าด้วยพื้นฐานการปฏิบัติของนิชิเร็น โชชู
จากวารสารเมียวเคียว พฤศจิกายน 2016 หน้า 18-21

ชื่อวัดไทเซคิจิ
ท่านทราบหรือไม่ว่าวัดของนิชิเร็น โชชูมีทั้งชื่อวัดและชื่อภูเขา? ชื่อภูเขาถูกเรียกว่าซังโกะ ตั้งแต่สมัยโบราณ โดยปกติวัดในศาสนาพุทธถูกสร้างอยู่บนภูเขา เนื่องจากภูเขาเป็นสถานที่เหมาะสมที่สุดเพื่อการปฏิบัติศาสนาพุทธ เนื่องมาจากธรรมเนียมนี้ วัดจึงมีทั้งชื่อวัดและชื่อภูเขา ยกตัวอย่าง วัดในมลรัฐลอส แองเจิลลิสถูกเรียกว่า “วัดเมียวโฮจิ เอะนิชิซัง” “เอะนิชิซัง” คือชื่อภูเขา ซึ่งถูกแปลเป็น “ภูเขาสุริยการุญ” (Merciful Sun Mountain) ท่านทราบชื่อภูเขาของวัดไทเซคิจิหรือไม่? มันคือ “ทาโฮ-ฟูจิ-ไดนิชิ-เร็งเง-ซัง”
นี่คือชื่อที่ยาวและยาก บางท่านอาจจะคิดว่าไทเซคิจิหมายถึง “วัดใหญ่” (Head Temple) ถึงแม้ ว่า “วัดใหญ่” ไม่ใช่ซังโกะ (ชื่อภูเขา) นี่คือวิธีถูกต้องในการพูดถึงวัดไทเซคิจิ เนื่องจากวลีนี้ชี้ให้เห็น วัดที่รวมผู้เลื่อมใสในศาสนาพุทธเข้าด้วยกัน ดังนั้น เนื่องจากไทเซคิจิเป็นรากฐานสำคัญและวัดศูนย์ กลางของนิชิเร็น โชชู จึงถูกเรียกว่า “วัดใหญ่ของนิชิเร็น โชชู”
วัดใหญ่ไทเซคิจิถูกสร้างเสร็จในวันที่ 12 ตุลาคม ค.ศ.1290 (ปีที่ 3 แห่งสมัยโชโอ) 727 ปีที่แล้วโดยพระสังฆราชองค์ที่ 2 พระนิคโค โชนิน ชื่อวัด ไท (ใหญ่) เซคิ (หิน) จิ (วัด) มาจากชื่อของที่ดินที่ซึ่งวัดถูกสร้าง “โออิชิงะฮาระ” (ทุ่งหินใหญ่)
ไทเซคิจิคือดินแดนสำคัญที่สุด
พระสังฆราชนิคโค โชนินสืบทอดศาสนาพุทธแท้ทั้งหมดมาจากพระนิชิเร็น ไดโชนินในปี ค.ศ.1282 (ปีที่ 5 แห่งสมัยโคอัน) หลังจากการดับขันธ์ของพระนิชิเร็นไดโชนิน พระนิคโค โชนินเป็นเจ้าอาวาสวัดคุอนจิ มิโนบุซัง อย่างไรก็ตาม 2-3 ปีต่อมา ฮากิริ ซาเนนางะ ผู้ดูแลบริเวณมิโนบุ เริ่มดูหมิ่นธรรมะ โดยถูกพระสงฆ์นามมินบุ นิโคชักจูง ไม่ว่าพระนิคโค โชนิน ซึ่งเป็นอาจารย์ของเขาพยายามเตือนเขาหลายครั้งแล้ว ฮากิริ ซาเนนางะก็ไม่เปลี่ยนพฤติกรรม ดังนั้น พระนิคโค โชนินจึงออกจากภูเขามิโนบุในฤดูใบไม้ผลิปี ค.ศ. 1289 เพื่อให้ธรรมะดำรงอยู่ตลอดกาลและเผยแผ่ไปทั่วโลก ท่านนำสมบัติของพระนิชิเร็น ไดโชนินทั้งหมด รวมทั้งได-โกฮนซนออกมา ท่านเชื่อว่าถ้าท่านอยู่ที่มิโนบุอีกต่อไป ศาสนาพุทธของพระนิชิเร็น ไดโชนินจะมัวหมอง
พระนิคโค โชนินไปที่ครัวเรือนของผู้นับถือที่จริงใจ คือ นันโจ โทคิมิตสึ ซึ่งเป็นผู้ปกครองฟูจิ อูเอโนะ และเป็นผู้ที่เชิญท่านไปยังที่ดินของเขา ในปีถัดมา วันที่ 12 ตุลาคม ค.ศ. 1290 วัดไทเซคิจิถูกสร้างบนพื้นที่ซึ่งเรียกว่าโออิชิงะฮาระ ซึ่งนันโจ โทคิมิตสึถวาย ภูเขาฟูจิอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของวัดไทเซคิจิ เมื่อมองจากวัดใหญ่ ภูเขาฟูจิดูเหมือนมีสัดส่วนที่รับกันและสง่างาม วัดไทเซคิจิ เมื่อถูกมองจากภูเขาฟูจิ คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ซึ่งประดิษฐานได-โกฮนซนแห่งมหาวิหาร ในบทธรรมนิพนธ์ “เอกสารเพื่อการมอบธรรมะที่พระนิชิเร็น ไดโชนินเผยแผ่ตลอดชีวิต” พระนิชิเร็น ไดโชนินมอบคำชี้แนะแก่พระนิคโค โชนินดังต่อไปนี้:
“...จงสร้างมหาวิหาร[แท้จริง]แห่งวัดฮมมนจิ ณ ภูเขาฟูจิ” (ชินเพ็น หน้า 1675)
พระสังฆราชแต่ละองค์ปกป้องและสืบทอดคำสอนของพระนิชิเร็น ไดโชนินทุกแง่มุมมาถึงทุกวันนี้ ปัจจุบัน พระสังฆราชองค์ที่ 68 พระนิชิเนียว โชนินคือเจ้าอาวาสของวัดใหญ่ไทเซคิจิ และท่านสอนและนำทางพวกเรา วัดไทเซคิจิคือศูนย์กลางของนิชิเร็น โชชู ตามที่กล่าวมาแล้ว วัดใหญ่ไทเซคิจิคือดินแดนสำคัญที่สุด ที่ซึ่งประดิษฐานได-โกฮนซน และที่ซึ่งพระสังฆราชพำนัก
จิตใจของการโทซัง
จุดมุ่งหมายของการไปวัดไทเซคิจิคือเข้าพบได-โกฮนซนแห่งมหาวิหาร ในสมัยโบราณ ผู้นับถือไปโทซัง เดินเท้าระยะทางไกลเป็นเวลาหลายวัน ด้วยแรงจูงใจจากความปรารถนาแน่วแน่อยากพบพระนิชิเร็น ไดโชนิน หลังจากเดินทางเป็นเวลาหลายวัน ในที่สุด เมื่อพวกเขาไปถึง พวกเขาปรนนิบัติพระนิชิเร็น ไดโชนินอย่างจริงใจ อยู่ที่นั่นหลายวันเนื่องจากความปรารถนาอยากปรนนิบัติท่านให้มากเท่าที่เป็นไปได้ ในบท “พระชนมายุของตถาคต” (เนียวไร จูเรียว;บทที่ 16) ของสัทธรรมปุณฑริกสูตรบรรยายท่าทีของพวกเขาอย่างถูกต้องดังต่อไปนี้:
“ทุกคนมีความคิดแห่งความโหยหาและในจิตใจของพวกเขากระหายจ้องมองตถาคต
...ความปรารถนาอย่างแน่วแน่ที่จะพบพระพุทธะ...”
(สัทธรรมปุณฑริกสูตร แปลโดยนายวัตสัน หน้า 230)
ข้อความนี้หมายถึงการเสาะหาพระพุทธะ เหมือนวิธีซึ่งพวกเราอยากพบคนที่พวกเรารักทุกวัน หรือวิธีซึ่งพวกเราอยากได้น้ำเมื่อพวกเรากระหาย พวกเราควรจะรู้สึกขอบคุณจริงๆที่พวกเราสามารถไปโทซังโดยใช้การขนส่งที่สะดวก อาทิ รถยนต์ รถไฟ และเครื่องบิน ขอให้พวกเรายืนหยัดความศรัทธาและการปฏิบัติของพวกเราเพื่อไปพบพระนิชิเร็น ไดโชนินตลอดไป พวกเราควรจะเข้าพบโกฮนซนและสวดไดโมขุที่เข้มแข็ง ณ วัดใหญ่
วารสารนิชิเร็น โชชูรายเดือน มีนาคม 2017 หน้า 10-11