ความศรัทธาและการปฏิบัติบนพื้นฐานหลักการการเปลี่ยนยาพิษเป็นยา

วัดไทเซคิจิ
คำบรรยายโอโกะ – กรกฎาคม 2017

พระนิชิเร็น ไดโชนินกล่าวในบทธรรมนิพนธ์ “จดหมายตอบเคียวโอ” ดังต่อไปนี้:
“โชคร้ายจะเปลี่ยนเป็นโชคดี จงพยายามตัวท่านเอง เพิ่มความศรัทธาของท่าน
และอธิษฐานต่อโกฮนซนนี้ แล้วจะมีอะไรที่จะไม่สำเร็จ?” (ชินเพ็น หน้า 685)
ศาสนาพุทธอธิบายหลักการ “การเปลี่ยนยาพิษเป็นยา”(変毒為薬 เฮ็นโดะกึ อิยกึ) กระ
บวนการหนึ่งของการเปลี่ยนโชคร้ายเป็นโชคลาภด้วยความศรัทธาและการปฏิบัติของพวกเรา
คำว่า “ยาพิษ” (毒 โดะกึ) ใน “การเปลี่ยนยาพิษเป็นยา” หมายถึงกิเลสของพวกเรา ยา(薬
ยกึ)หมายถึงกุศลผลบุญ ตามปกติ ยาพิษและยาทำหน้าที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง อย่างไรก็ตาม
หมอที่มีความเชี่ยวชาญสามารถเปลี่ยนยาพิษเป็นยาและรักษาความเจ็บป่วย
คำอธิบายอย่างง่ายของความศรัทธาและการปฏิบัติบนพื้นฐานหลักการการเปลี่ยนยาพิษเป็นยาคือว่า
โดยการเชื่อและการปฏิบัติต่อได-โกฮนซน ซึ่งมีมหาธรรมเร้นลับ 3 ประการครบถ้วน
พวกเราสามารถเปลี่ยนกิเลสเป็นกุศลผลบุญและสามารถพัฒนาชีวิตที่เข้มแข็งและมั่นคงที่ความทุกข์ยากใดๆไม่สามารถทำลายได้
บนโลกนี้ มีปรากฏการณ์เหลือเชื่อและลึกลับมากมายที่ยากแก่การพิสูจน์ แม้แต่ด้วยวิทยาศาสตร์สมัยใหม่
ปัญญาของพระพุทธะ ที่มีพลังเพื่อช่วยมวลมนุษยชาติล้ำลึกมากกว่าปัญญาของบุคคลที่มีประสบการณ์ชีวิต ที่มีความรอบรู้อย่างเปรียบเทียบไม่ได้
พระศากยมุนีพุทธะได้ทรงพยายามที่จะช่วยคนประเภทต่างๆ
และได้ทรงอธิบายพระสูตรมากมายเป็นเวลา 40 กว่าปี หลังจากนั้น ช่วง 8 ปีสุดท้าย
พระองค์ทรงเทศนาสัทธรรมปุณฑริกสูตร ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดในการประสูติของพระองค์บนโลกนี้
พระองค์ทรงสอนวิธีเพื่อบรรลุการรู้แจ้งสำหรับทุกคน นอก จากนี้ พระศากยมุนีพุทธะได้ทรงพยากรณ์ว่า
2,000 ปีหลังจากการเข้าสู่นิพพานของพระองค์
พระพุทธะแท้จะมาเกิดและช่วยคนทุกประเภททั่วทั้งโลกให้พ้นทุกข์แทนที่คำสอนของพระศากยมุนีพุทธะ
ตรงตามคำพยากรณ์ของพระศากยมุนีพุทธะในสัทธรรมปุณฑริกสูตร พระนิชิเร็น
ไดโชนินมาเกิดในฐานะผู้อุทิศชีวิตระดับสูงสุดต่อสัทธรรมปุณฑริกสูตรทั่วชมพูทวีป ท่านสวดนัม-
เมียวโฮ-เร็งเง- เคียวและนอกจากนี้ ท่านจารึกได-โกฮนซนของมหาวิหารแห่งคำสอนแท้จริง
ซึ่งมีมหาธรรมเร้นลับ 3 ประการครบถ้วน
เพื่อที่จะส่องสว่างความมืดในหัวใจของคนแห่งสมัยปัจฉิมธรรม
พระนิชิเร็นไดโชนินสอนพวกเราเกี่ยวกับกุศลผลบุญของนัม-เมียวโฮ- เร็งเง-เคียวในบทธรรมนิพนธ์ “จดหมายถึงพระกิโจ-โบ” ดังต่อไปนี้:
“ความเข้าใจเรื่องกุศลผลบุญของสัทธรรมปุณฑริกสูตรอยู่ภายในอาณาจักรของพระพุทธะเท่า นั้น
นี่คือการรู้แจ้งภายในที่แม้แต่ปัญญาของพระพุทธะทุกองค์ใน 10 ทิศอาจจะหรืออาจจะไม่สามารถเข้าใจ
ดังนั้น มหาธรรมาจารย์เทียนไท้ตีความว่า “เมียว” อักษรเดียว หมายถึงเข้าใจได้ยาก”
(ชินเพ็น หน้า 668)

พระนิชิเร็น ไดโชนินกล่าวว่า
ถ้าพวกเราเชื่ออย่างแน่วแน่ว่าโกฮนซนจะนำมวลมนุษยชาติในสมัยปัจฉิมธรรมไปสู่การรู้แจ้ง
และสวดไดโมขุต่อโกฮนซน พวกเราจะสามารถได้รับกุศลผลบุญมากมายและโชคดี
พวกเราซึ่งเป็นมนุษย์ปุถุชน ไม่สามารถเข้าใจกุศลผลบุญเหล่านี้ด้วยตาและความรู้ของพวกเรา
นอกจากนี้ พระนิชิเร็น ไดโชนินกล่าวเกี่ยวกับการเปลี่ยนยาพิษเป็นยา กุศลผลบุญของเมียวโฮ-
เร็งเง-เคียว ในบทธรรมนิพนธ์ “จดหมายตอบอุสึบุสะ เนียวโบ” ดังต่อไปนี้:
“อาตมาขออธิบายคุณความดีของเมียวโฮ-เร็งเง- เคียวอย่างสั้นๆ อักษร 5 ตัวแห่งเมียวโฮ-เร็งเง-
เคียวสามารถเปลี่ยนความชั่วเป็นความดี เหมือนยาพิษเปลี่ยนเป็นยา บ่อน้ำพุธรรมชาติถูกเรียกเช่นนั้น
เนื่องจากในบ่อน้ำพุนี้ หินสามารถเปลี่ยนเป็นสมบัติ ในทำนองเดียวกัน อักษร 5
ตัวนี้สามารถเปลี่ยนมนุษย์ปุถุชนเป็นพระพุทธะ” (ชินเพ็น หน้า 1492)
พระนิชิเร็น ไดโชนินแสดงสิ่งที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงระหว่างยาพิษกับยา ความชั่วกับความดี
หินกับอัญมณี และมนุษย์ปุถุชนกับพระพุทธะ ท่านอธิบายว่าโกฮนซนแห่งนัม-เมียวโฮ-เร็งเง-
เคียวมีกุศลผลบุญยิ่งใหญ่แห่งการบรรลุการรู้แจ้งในรูปกายปัจจุบันของคนๆหนึ่ง
เป็นผลให้โกฮนซนนี้สามารถเปลี่ยนยาพิษเป็นยา ความชั่วเป็นความดี หินเป็นอัญมณี
และมนุษย์ปุถุชนเป็นพระพุทธะ
พระนิชิเร็นไดโชนินอธิบายความหมายของการบรรลุการรู้แจ้งในรูปกายปัจจุบันของคนๆหนึ่งในบทธรรมนิพนธ์
“ว่าด้วยการได้ยินเอกยานของพระพุทธะเป็นครั้งแรก”:
“ยาพิษคืออะไร? ยาพิษชี้ให้เห็น 3 หนทางแห่งกิเลส กรรม และความทุกข์ของพวกเรา
ยาคืออะไร? ยาชี้ให้เห็นคุณธรรม [ของพระพุทธะ] 3 ประการ: ธรรมกาย ปัญญาและความหลุดพ้น(วิมุตติ)
“เปลี่ยนยาพิษเป็นยาอย่างเชี่ยวชาญ” หมายถึงอะไร? หมายถึงเปลี่ยน 3 หนทางเป็นคุณธรรม 3
ประการ มหาธรรมาจารย์เทียนไท้กล่าว “เมียวหมายถึงเข้าใจได้ยาก...” และท่านกล่าว
“จิตใจของคนๆหนึ่งคือ...ความจริงภววิสัย (an objective reality) ที่เข้าใจได้ยาก” ” (ชินเพ็น หน้า 1208)
เช่นกัน พระนิชิเร็น ไดโชนินสอนในบทธรรมนิพนธ์
“ว่าด้วยความหมายของตัวตนแท้จริงของเมียวโฮ-เร็งเง- เคียว” ดังต่อไปนี้:
“ผู้ที่ละทิ้งคำสอนกุศโลบายอย่างซื่อสัตย์ ศรัทธาสัทธรรมปุณฑริกสูตรเท่านั้น และสวดนัม-
เมียวโฮ-เร็งเง- เคียว จะเปลี่ยน 3 หนทางแห่งกิเลส กรรม และความทุกข์เป็นคุณธรรม 3
ประการแห่งธรรมกาย ปัญญา และความหลุดพ้น (วิมุตติ) 3 การไตร่ตรองและ 3 สภาวะ
จะปรากฏในจิตใจของพวกเขาทันทีและสถานที่ซึ่งพวกเขาอาศัยจะเป็นดินแดนแห่งแสงสงบสุขตลอดกาล”
(ชินเพ็น หน้า 694)

ดังนั้น พวกเราซึ่งเป็นมนุษย์ปุถุชน สามารถเปลี่ยน 3 หนทางแห่งกิเลส กรรม
และความทุกข์ของพวกเรา ซึ่งเป็นยาพิษให้เป็นคุณธรรม 3 ประการแห่งธรรมกาย ปัญญา
และความหลุดพ้น ซึ่งหมายถึง ยา โดยทันที ด้วยความศรัทธาที่จริงใจและการปฏิบัติต่อได-
โกฮนซนเท่านั้นจึงสามารถทำให้หน้าที่ทรงอานุภาพของโกฮนซนสำแดงออกมา
ทุกคนในสมัยปัจฉิมธรรมจะค่อยๆสร้างกรรมด้านลบโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวและดังนั้น
จึงมีความทุกข์ วิธีเดียวเท่านั้นซึ่งพวกเขาสามารถหยุดสร้างกรรมด้านลบคือเชื่อและปฏิบัติเมียวโฮ-เร็งเง-เคียว
บรรพบุรุษของพวกเรามากมายอุทิศทั้งชีวิตเพื่อทำชะคุบุขุและเผยแผ่ธรรมะแท้
ดังนั้น พวกเราโชคดีที่สามารถพบศาสนาพุทธแท้และเป็นบุคคลที่เชื่อได-โกฮนซน เพื่อที่จะตอบแทนหนี้บุญคุณ
พวกเราจำเป็นจะต้องทุ่มเทความพยายามสุดความสามารถในด้านความศรัทธาและการปฏิบัติศาสนาพุทธ
แท้ และพวกเราต้องชดใช้กรรมด้านลบของตนจากอดีต ลุกขึ้นมา และเอาชนะความทุกข์ของพวกเรา
พระนิชิเร็นไดโชนินกล่าวในบทธรรมนิพนธ์ “จดหมายตอบภรรยาม่ายของอูเอโนะ” * (นรกและพุทธภาวะ) ดังต่อไปนี้:
“พระเทวทัตเปลี่ยนอเวจี (นรกแห่งความทรมานไม่สิ้นสุด) เป็นสวรรค์แห่งแสงสงบสุขตลอดกาล
และธิดานาคราชสามารถบรรลุการรู้แจ้งโดยทันทีโดยไม่เปลี่ยนรูปกายที่เป็นนาค
เหล่านี้เป็นไปได้เนื่องจากสัทธรรมปุณฑริกสูตรทำให้แม้แต่ผู้ที่ต่อต้านพระสูตรนี้ในตอนแรกสามารถบรร
ลุการรู้แจ้งในที่สุด เหล่านี้คือกุศลผลบุญของ “เมียว” อักษรเดียว
พระนาคารชุนโพธิสัตว์กล่าว“เปรียบได้กับหมอยอดเยี่ยมที่เปลี่ยนยาพิษเป็นยาอย่างเชี่ยวชาญ” ”
(ชินเพ็น หน้า 337)

ดังนั้น “เมียว” อักษรเดียว ในเมียวโฮ-เร็งเง-เคียวมีหน้าที่ทรงอานุภาพในการทำให้ผู้ที่ต่อต้าน[ธรรมะ]ในตอนแรกสามารถบรรลุการรู้แจ้ง
โดยการยึดมั่นการปฏิบัติศาสนาพุทธนี้ด้วยความศรัทธาลึกซึ้งต่อโกฮนซน พวกเราสามารถทำให้ชีวิตให้ดีขึ้น
ผู้คนในสังคมมีแนวโน้มไม่เชื่อและผู้คนคิดว่านรกยังคงเป็นนรกและจะไม่มีวันเปลี่ยนเป็นดินแดนรู้แจ้งแห่งแสงสงบสุขตลอดกาล
อย่างไรก็ตาม ในโกฮนซนมีพลังกุศลผลบุญแห่งการเปลี่ยนยาพิษเป็นยา
ดังนั้น ณ เวลาปัจจุบันไม่ว่าสถานการณ์ของพวกเราอาจจะรุนแรงและลำบากเพียงใด
ถ้าพวกเราสวดมนต์ทำวาระและสวดไดโมขุต่อโกฮนซน ทำชะคุบุขุ และช่วยผู้อื่นให้พัฒนาความศรัทธา
พวกเราจะสามารถทำให้ชีวิตของพวกเราบริสุทธิ์และเข้มแข็ง
พวกเราจะเปลี่ยนกรรมด้านลบที่อยู่ภายในส่วนลึกของตนให้เป็นกรรมด้านบวก
และดำเนินชีวิตที่ยอดเยี่ยมด้วยความสุขแท้จริง

อดีตพระสังฆราชนิคเค่น โชนินกล่าว:
“ตามคำสอนของพระนิชิเร็นฯ เมื่อท่านเผชิญสถานการณ์ด้านลบในชีวิตของท่าน
สิ่งจำเป็นคือก้าวหน้าด้วยความเชื่อมั่นว่าถึงเวลาที่ท่านจะเปลี่ยนความลำบากและความทุกข์เป็นความสุขที่แท้จริง
ด้วยกุศลผลบุญแห่งหลักการการเปลี่ยนยาพิษเป็นยา” (วารสารไดนิชิเร็น ฉบับ 529 หน้า58)

เมื่อพวกเราป่วย จึงจะสามารถเห็นใจผู้อื่นที่ป่วย เมื่อพวกเราถูกคนก่อกวนหรือข่มขู่
พวกเราจะสามารถเข้าใจว่าพวกเราต้องแสดงความเป็นมิตรและเอื้อเฟื้อผู้อื่นเช่นกัน ยิ่งกว่านั้น
ถ้าพวกเราดำเนินวิถีชีวิตเรียบง่าย พวกเราจะเกิดความซาบซึ้งต่อหลายสิ่ง
สถานการณ์ลำบาก เจ็บปวด และเศร้าของพวกเราจะเป็นเหตุให้พวกเราเกิดความปิติ
ความสุขและความกรุณา ดังนั้น พวกเราจึงต้องอธิษฐานเพื่อความสุขของคนมากมายเท่าที่เป็นไปได้
ขอให้พวกเราสอนและแนะนำพวกเขา ด้วยยาวิเศษแห่งเมียวโฮ-เร็งเง- เคียว
ซึ่งจะทำให้พวกเขาสามารถเปลี่ยนยาพิษเป็นยา
พระนิชิเร็น ไดโชนินกล่าวในบทธรรมนิพนธ์ “จดหมายตอบชิโจ คิงโงะ” ดังต่อไปนี้:
“จงเห็นว่าความทุกข์เป็นความทุกข์และเข้าใจว่าความสุขเป็นความสุข
จงถือว่าทั้งความทุกข์และความสุขเป็นไปตามที่มันเป็น และสวดนัม-เมียวโฮ-เร็งเง- เคียวต่อไป แท้ที่จริง
นี่คือสภาพความสุขไม่มีขอบเขตจากธรรมะ จงเพิ่มความศรัทธาของท่านให้มากขึ้นทุกขณะ” (ชินเพ็น หน้า 991)

ความศรัทธาและการปฏิบัติในนิชิเร็นโชชูไม่ใช่การปฏิบัติเฉพาะกิจในช่วงเวลาที่ประสบความลำบากและความทุกข์เท่านั้น
โดยการยืนหยัดความศรัทธาเข้มแข็งและการสวดไดโมขุต่อโกฮนซนไม่ว่าพวกเราอาจจะเผชิญสถานการณ์อะไร
พวกเราจะสามารถได้รับกุศลผลบุญแห่งการเปลี่ยนยาพิษเป็นยาและบรรลุภูมิชีวิตแห่งความสุขไม่มีขอบเขตจากธรรมะ

พระสังฆราชนิชิเนียว โชนินกล่าว:
“ในความเป็นจริง ชะคุบุขุคือภารกิจสำคัญซึ่งผู้ก่อตั้ง (พระนิชิเร็น ไดโชนิน)
พระพุทธะแท้แห่งสมัยปัจฉิมธรรม มอบแก่พวกเรา นอกจากนี้
นี่คือการปฏิบัติศาสนาพุทธที่สำคัญที่สุดที่จำเป็นสำหรับพวกเราอย่างแท้จริงเพื่อบรรลุการรู้แจ้งในชาตินี้”
(วารสารได-นิชิเร็น ฉบับ 854 หน้า 36)

ดังนั้น พระสังฆราชสอนพวกเราว่าภารกิจของพวกเราคือทำชะคุบุขุ
พวกเราต้องจำคำแนะนำนี้จากพระสังฆราชให้ขึ้นใจและสร้างนิสัยสวดมนต์ทำวาระและสวดไดโมขุในแ
ต่ละวันให้เป็นรากฐานสำคัญในชีวิตของพวกเรา
นอกจากนี้ ขณะที่พวกเราก้าวหน้าสู่เป้าหมายของพวกเราในการสร้างองค์กรฮกเคโกะที่มีผู้นับถือ
800,000 คนในปี ค.ศ. 2021 แห่งการครบ 800 ปีแห่งการเกิดของพระนิชิเร็น ไดโชนิน (ผู้ก่อตั้งของพวกเรา)

ขอให้พวกเราแนะนำผู้คนมากมายเท่าที่เป็นไปได้ให้นับถือศาสนาพุทธแท้ที่มหัศจรรย์ของพระนิชิเร็นไดโชนิน
ขอให้พวกเราบรรลุภูมิชีวิตแห่งความสุขไม่มีขอบเขตจากธรรมะและความสงบสุขแท้จริงในสังคม

ข้อความเสริม
การรู้แจ้งภายใน (ไนโช): การรู้แจ้งด้วยตนเองของพระพุทธะหรือตัวตนพื้นฐานของพระพุทธะ
ถูกใช้ร่วมกับกับ “หน้าที่ภายนอก” (เกะยุ): พระพุทธะแสดงให้เห็นรูปกายภายนอก
อุสึบุสะ เนียวโบ [ไม่ทราบวันเกิดและวันตาย]: หนึ่งในผู้นับถือพระนิชิเร็น
ไดโชนินที่เป็นฆราวาสหญิงจากบริเวณซึ่งรู้จักกันทั่วไปว่าอุสึบุสะ ในเมืองฟูจิโนมิยะ จังหวัดชิซูโอกะ
* พระนิชิเร็น ไดโชนินเขียนในวันที่ 11 กรกฎาคมปีที่ 2 แห่งสมัยบุนเออิ (ค.ศ.1265)
จดหมายฉบับนี้จ่าหน้าถึงภรรยาของนันโจ เฮียวเอะ ชิชิโร (ผู้ดูแลบริเวณอูเอโนะ) ที่ตายวันที่ 8
มีนาคมปีเดียวกัน ณ เวลานั้น หญิงคนนี้ทุกข์มากและประสบความลำบากอย่างยิ่ง
แต่หลังจากปฏิบัติตามคำแนะนำในบทธรรมนิพนธ์ฉบับนี้ นางสามารถยืนหยัดความศรัทธาต่อไป
นางเลี้ยงดูนันโจ โทคิมิตสึและลูกน้อยอีกหลายคนอย่างน่าชมเชย (โอโกะวัดไทเซคิจิ พฤษภาคม 2011 “การเปลี่ยนยาพิษเป็นยา”)

พระเทวทัต: หนึ่งในสาวกของพระศากยมุนี เนื่องมาจากนิสัยทะนงตัวของเขา
เขาเลิกปฏิบัติศาสนาพุทธและพยายามฆ่าพระศากยมุนี เนื่องมาจากความผิดร้ายแรง
เขาตกนรกในขณะที่ยังมีชีวิต

ธิดานาคราช: ธิดาของนาคราชที่มีอายุ 8 ขวบ เธอถูกบรรยายในบท “พระเทวทัต” (บทที่ 12) ของสัท
ธรรมปุณฑริกสูตรเป็นตัวอย่างการบรรลุพุทธภาวะของผู้หญิง