สาสน์ปีใหม่ 2018

สาสน์ปีใหม่ 2018
พระสังฆราชนิชิเนียว โชนิน
1 มกราคม 2018
ขณะที่พวกเราต้อนรับปีใหม่ ปีที่ 766 ตั้งแต่การสถาปนาศาสนาพุทธของพระนิชิเร็น ไดโชนิน อาตมาดีใจอย่างยิ่งที่อดีตพระสังฆราชนิคเค่น โชนินมีสุขภาพแข็งแรงและจิตใจร่าเริง
อาตมาดีใจมากที่นายโคอิจิโร่ โฮชิโนะ ได-โคโตแห่งองค์กรฮกเคโกะและประธานสหพันธ์ฮกเคโกะ รวมทั้งพุทธศาสนิกชนนิชิเร็น โชชูทั้งหมดทั่วโลก ต้อนรับปีใหม่นี้ด้วยจิตสดใสเช่นกัน
ทุกวันนี้ ด้วยแรงกระตุ้นเพิ่มขึ้นในกิจกรรมชะคุบุขุของพวกเรา พระสงฆ์และผู้นับถือฆราวาสทุกคนของนิชิเร็นโชชูกำลังมุ่งสู่เป้าหมายของพวกเรา แห่งการมีผู้นับถือฮกเคโกะ 800,000 คนในปีค.ศ.2021 เมื่อพวกเราจะรำลึกถึงการครบ 800 ปีแห่งการเกิดของพระนิชิเร็น ไดโชนิน (ผู้ก่อตั้งของพวกเรา) พวกเขากำลังก้าวหน้าอย่างเข้มแข็ง ด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวระหว่างพระสงฆ์กับฆราวาสในแต่ละเขต บนพื้นฐานจิตใจต่างกายใจเดียว นอกจากนี้ ด้วยความศรัทธาเข้มแข็ง พวกเขากำลังแสดงให้เห็นข้อความที่กล่าว “ชีวิตของเราไม่มีความหมาย ในขณะที่ธรรมะสูงส่งที่สุด ท่านควรจะเต็มใจอุทิศชีวิตของท่านเพื่อเผยแผ่ธรรมะ” อย่างชัดเจน
ผลนี้คือผลลัพธ์จากการทำงานหนักของผู้นับถือทุกคนอย่างแน่นอน ซึ่งนำโดยเจ้าอาวาสและโคโตะของฮกเคโกะในแต่ละเขต เพื่อบรรลุเป้าหมายของพวกเขาอย่างแน่วแน่ ท่านมีความปรารถนาแรงกล้าในความตั้งใจเด็ดเดี่ยวของท่านเพื่อบรรลุการโคเซ็น-รุฝุ สร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวที่มั่นคง และทำการรณรงค์เรื่องชะคุบุขุอย่างกล้าหาญทั้งวันและคืน อาตมามีความพึงพอใจมากสำหรับความพยายามมากของท่าน
ในปีนี้ถูกระบุให้เป็น “ปีแห่งการกระทำ” อาตมาอธิษฐานอย่างจริงใจว่าท่านจะมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของท่านมากยิ่งขึ้นและทำกิจกรรมชะคุบุขุสุดความสามารถของท่าน อาตมาอธิษฐานอย่างจริงจังว่า โดยการทำเช่นนั้น ทุกเขตจะมีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายของพวกเราสำหรับปี ค.ศ. 2021
เพื่อที่จะดำเนินการเรื่องนี้ สิ่งสำคัญคือท่านสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวทั่วทั้งเขต ยืนหยัดความตั้งใจเดียวกัน และทำกิจกรรมชะคุบุขุร่วมกัน
พระนิชิเร็น ไดโชนินกล่าวในบทธรรมนิพนธ์ “ต่างกายใจเดียว”:
“เมื่อโฮกิโบ* ซาโดะโบ** และผู้อื่น รวมทั้งผู้นับถืออัตสึวะระสามัคคีด้วยจิตใจต่างกายใจเดียว พวกเขาจะประสบความสำเร็จทุกสิ่ง แต่ในทางตรงกันข้าม ในกรณีกายเดียว หลายใจ พวกเขาจะทำอะไรก็ไม่สำเร็จ เรื่องนี้ถูกพิสูจน์ในงานเขียนที่ไม่ใช่ศาสนาพุทธของชาวจีนจำนวน 3,000 กว่าม้วน ยกตัวอย่าง มีการสู้รบระหว่างกษัตริย์โจวแห่งราชวงศ์หยิน*** ที่มีทหาร 700,000 นายกับกษัตริย์วูแห่งราชวงศ์โจวที่มีทหาร 800 นาย กษัตริย์โจวแพ้เนื่องมาจากขาดความสามัคคี แต่ในทางตรงกันข้าม กษัตริย์วูชนะเนื่องมาจากความสามัคคี บุคคลหนึ่งขัดแย้งกับตัวเขาเอง จะทำสิ่งใดก็ไม่สำเร็จ เนื่องจากหัวใจของเขาไม่ทุ่มเทให้กับจุดหมายเดียว ถึงแม้ว่ามี 100 หรือ 1,000 คน ถ้าพวกเขาหลอมเป็นหัวใจเดียว พวกเขาจะประสบความสำเร็จทุกสิ่งอย่างแน่นอน ถึงแม้ว่าคนในประเทศญี่ปุ่นมีมากมาย พวกเขาก็ยากที่จะประสบความสำเร็จเนื่องมาจากขาดความสามัคคี ในทางตรงข้าม อาตมาเชื่อว่าทั้งๆที่พระนิชิเร็นและผู้ติดตามมีจำนวนน้อย ถ้าพวกเขามีจิตใจต่างกายใจเดียว พวกเขาจะบรรลุเป้าหมายยิ่งใหญ่และสัทธรรมปุณฑริกสูตรจะเผยแผ่อย่างแน่นอน” (ชินเพ็น หน้า 1389)
แท้ที่จริง หัวใจสำคัญที่นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายของพวกเราคือสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวบนพื้นฐานจิตใจต่างกายใจเดียว กล่าวอีกนัยหนึ่ง สิ่งจำเป็นอย่างแน่นอนสำหรับผู้นับถือทุกคนในเขตฮกเคโกะคือยืนหยัดความตั้งใจที่เด็ดเดี่ยว ด้วยจิตใจเดียวกัน เพื่อบรรลุเป้าหมาย และเพื่อทุกคนทำชะคุบุขุด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวแห่งต่างกายใจเดียว
ถ้าสมาชิกทุกคนในเขตฮกเคโกะมีความตั้งใจร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายชะคุบุขุ สร้างความสามัคคีบนพื้นฐานต่างกายใจเดียว และลงมือทำพร้อมกันทั้งเขต เมื่อนั้น กลุ่มของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวที่มั่นคงจะถูกสร้างขึ้น สิ่งนี้จะทำให้พวกเราสามารถเอาชนะทุกอุปสรรคหรือหน้าที่ชั่วร้าย นอกจากนี้ สิ่งนี้จะทำให้เขตฮกเคโกะสามารถสร้างองค์กรที่ยั่งยืนและกระตือรือร้นที่สามารถบรรลุเป้าหมาย
ใน “คำสอนทางสายกลาง” (จูโย)กล่าวดังต่อไปนี้:
“ถ้าบางคนสามารถทำบางสิ่งด้วยความพยายามครั้งเดียว ข้าพเจ้าจะพยายาม 100 ครั้งเพื่อทำเรื่องเดียวกัน และถ้าคนๆหนึ่งสามารถทำอีกสิ่งหนึ่งสำเร็จด้วยความพยายาม 10 ครั้ง ข้าพเจ้าจะพยายาม 1,000 ครั้งเพื่อทำให้สำเร็จ” (ประมวลงานเขียนทางประวัติ ศาสตร์ของชาวจีนและคำอธิบายในภาษาญี่ปุ่น เล่ม 14 หน้า 517)
ข้อความนี้หมายความว่าโดยการใช้ความพยายามเช่นนั้น แม้แต่บุคคลที่มีความ สามารถด้อยกว่าหรือบางคนที่มีบุคลิกภาพอ่อนแอก็สามารถปฏิบัติภาระหน้าที่สำคัญได้สำเร็จในทุกสิ่ง
สมมุติว่าผู้อื่นทำชะคุบุขุสำเร็จด้วยความพยายามครั้งเดียวหรือ 100 ครั้ง ท่านได้พยายาม 10 หรือ 1,000 ครั้งเพื่อให้เกิดผลชะคุบุขุใช่ไหม? พวกเราควรจะสำรวจตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปฏิบัติชะคุบุขุ จงจดจำประเด็นนี้
ทุกวันนี้ สมาชิกฮกเคโกะทั้งหมดทั่วโลกกำลังพยายามชะคุบุขุและก้าวหน้าอย่างเข้มแข็ง เพื่อที่จะต้อนรับศุภวาระการครบ 800 ปีแห่งการเกิดของพระนิชิเร็น ไดโชนิน (ผู้ก่อตั้งของพวกเรา)ในค.ศ. 2021 ที่กำลังจะมาถึง
อาตมาใคร่ขอจบสาสน์ปีใหม่ของอาตมาโดยการอธิษฐานอย่างจริงใจว่าแต่ละท่านจะลงมือทำชะคุบุขุด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว, บนพื้นฐานจิตใจต่างกายใจเดียวนอกจากนี้ อาตมาอธิษฐานว่าทุกเขตจะบรรลุเป้าหมายชะคุบุขุของพวกเขาแน่นอน, เพื่อ ที่พระรัตนตรัยของนิชิเร็น โชชูจะสรรเสริญความสำเร็จของท่านอย่างเป็นทางการ

ข้อความเพิ่มเติม

* โฮกิโบ: อีกชื่อหนึ่งของพระนิคโค โชนิน
** ซาโดะโบ [ค.ศ. 1253-1314]: มิมบุ นิโค หนึ่งในพระสงฆ์อาวุโส 6 รูปที่พระนิชิเร็น ไดโชนินแต่งตั้ง หลังจากการดับขันธ์ของพระนิชิเร็นฯ เขาชักนำผู้ปกครองบริเวณมิโนบุ ฮากิริ ซาเนนางะ ให้กระทำการดูหมิ่นธรรมะมากมายและทำให้พระนิคโค โชนินตัดสินใจออกจากภูเขามิโนบุ
*** กษัตริย์โจวแห่งราชวงศ์หยิน [ไม่ทราบวันเกิดและวันตาย]: กษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์หยินในประเทศจีน กล่าวกันว่าพระองค์เป็นกษัตริย์ชั่ว เนื่องจากพระองค์ปกครองประเทศไม่ดี จึงสูญเสียความนิยม ในที่สุด พระองค์พ่ายแพ้กษัตริย์วูแห่งราชวงศ์โจวอย่างเด็ดขาด

สาสน์ปีใหม่ 2018
พระคุณเจ้าเงียวยุ อุรุชิบาตะ
หัวหน้าฝ่ายต่างประเทศ
1 มกราคม 2018
ถึงสมาชิกในเขตฮกเคโกะทั่วโลก: สุขสันต์วันปีใหม่ 2018!
ในวันแรกของปี อาตมาขออวยพรวันขึ้นปีใหม่อย่างจริงใจแก่พระสงฆ์ที่ประจำอยู่ต่างประเทศและพุทธศาสนิกชนนิชิเร็น โชชูทุกคนทั่วโลก และอาตมาอธิษฐานอย่างจริงใจเพื่อความสงบและความก้าวหน้าของการโคเซ็น-รุฝุในแต่ละประเทศ
ปีที่แล้ว ภายใต้คำแนะนำของพระสังฆราชองค์ที่ 68 พระนิชิเนียว โชนิน พระสงฆ์และฆราวาสของนิชิเร็น โชชูทั่วโลกทำกิจกรรมชะคุบุขุที่แน่วแน่เพื่อความสำเร็จของการมีสมาชิกฮกเคโกะ 800,000 คนใน ค.ศ. 2021 แห่งการครบ 800 ปีแห่งการเกิดของผู้ก่อตั้ง (พระนิชิเร็น ไดโชนิน) ของพวกเรา อาตมามีความสุขที่จะรายงานว่ามีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในสมาชิกชาวญี่ปุ่นของพวกเรารวมทั้งสมาชิกทั่วโลก
ปี ค.ศ. 2018 คือปีที่ 4 ตั้งแต่การเริ่มกิจกรรมการมีสมาชิกฮกเคโกะ 800,000 คน หมายความว่าเหลือเวลา 3 ปีเท่านั้นก็จะถึงปี ค.ศ.2021 และการครบ 800 ปีแห่งการเกิดของพระนิชิเร็น ไดโชนิน อาตมาต้องพูดว่าพวกเราเหลือเวลาอีกไม่มาก
ตั้งแต่ต้นปีนี้ พระสงฆ์และผู้นับถือฆราวาสในแต่ละประเทศควรจะพิจารณากรอบเวลานี้เพิ่มเติม และทุ่มเทพลังและความพยายามลงไปเพื่อบรรลุเป้าหมายชะคุบุขุเดิม เพื่อการนั้น ฮกเคโกะในแต่ละเขตต้องสามัคคี วางแผนที่ละเอียดสำหรับกำหนดการรายเดือน และกิจกรรมประจำวันของพวกเขา, และลงมือปฏิบัติอย่างสร้างสรรค์
ดังนั้น ณ ต้นปีใหม่นี้ อาตมาขอให้ท่านตั้งใจแน่วแน่อีกครั้งหนึ่งว่าจะทำตามคำปฏิญาณชะคุบุขุของท่าน หลังจากนั้น สำหรับฮกเคโกะทั้งเขต ลงมือปฏิบัติเพื่อเผยแผ่ธรรมะแท้ด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว
สำนักงานใหญ่ของนิชิเร็น โชชูกำหนดคำขวัญสำหรับปีนี้เป็น “ปีแห่งการกระทำ” เกี่ยวกับคำขวัญนี้, อาตมาขอเสนอเรื่องการปฏิบัติ 3 ข้อดังต่อไปนี้สำหรับผู้นับถือชาวต่างประเทศ:
1. บรรลุเป้าหมายชะคุบุขุของท่านโดยสวดมนต์ทำวาระและสวดไดโมขุทุกวัน
2. ร่วมพิธีโอโกะทุกเดือนและพาครอบครัว แขกของท่าน และเพื่อนผู้นับถือไปร่วมทุกพิธีและการประชุม
3. ไปโทซังเพื่อเพิ่มความศรัทธาของท่านให้ลึกซึ้งขึ้นและให้กำลังใจผู้อื่นไปโทซังเพื่อพัฒนาความศรัทธาของพวกเขา

ประการแรก อาตมาอยากจะบอกท่านเกี่ยวกับความหมายของคำขวัญ “ปีแห่งการกระทำ”
เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายการมีสมาชิกฮกเคโกะ 800,000 คนภายใน 3 ปีข้างหน้าจนกว่าจะถึงการครบ 800 ปีแห่งการเกิดของพระนิชิเร็น ไดโชนิน ที่เป็นขั้นตอนแรก เขตฮกเคโกะทุกเขตต้องยืนหยัดลงมือทำภายใต้ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวที่เข้มแข็ง
พวกเราแต่ละคนควรจะยอมรับภารกิจของพวกเราเองในฐานะพระโพธิสัตว์แห่งพื้นโลกและลงมือทำอย่างกระตือรือร้น อาทิ การหว่านเมล็ดพุทธภาวะ การทำชะคุบุขุและการดูแลสมาชิกใหม่ ด้วยความศรัทธามั่นคงต่อได-โกฮนซน โดยการทำเช่นนั้น พระนิชิเร็น ไดโชนินจะสรรเสริญพวกเราอย่างแน่นอนและพวกเราสามารถได้รับกุศลผลบุญยิ่งใหญ่พร้อมกับผลที่แน่นอน
ต่อมา อาตมาอยากจะอธิบายคำแนะนำ 3 ข้อเพื่อการปฏิบัติของปีนี้

1. บรรลุเป้าหมายชะคุบุขุของท่านโดยสวดมนต์ทำวาระและสวดไดโมขุทุกวัน
คำแนะนำนี้ต่อเนื่องจากปีที่แล้ว การสวดมนต์ทำวาระ, สวดไดโมขุ, และชะคุบุขุคือการปฏิบัติขั้นพื้นฐานของพวกเราในฐานะพุทธศาสนิกชนที่นับถือธรรมะแท้ของพระนิชิเร็น ไดโชนิน
ท่านแบ่งเวลาของวันเพื่อถวายน้ำแด่โกฮนซน, ท่านจุดเทียน, ท่านถวายกลิ่นหอมของธูปและใบไม้สด และท่านปฏิบัติสวดมนต์ทำวาระและสวดไดโมขุทุกเช้าและเย็นแน่นอน
ท่านยกระดับภูมิชีวิตของท่านเพื่อเอาชนะอุปสรรคต่างๆด้วยการปฏิบัติสวดมนต์ทำวาระและสวดไดโมขุในแต่ละวัน ในขณะเดียวกัน ท่านได้รับพลังชีวิตเข้มแข็งเพื่อดำเนินชีวิตที่มีความสุข หลังจากนั้น บนพื้นฐานพลังชีวิตเข้มแข็งซึ่งท่านได้รับจากโกฮนซน ท่านทำการเพาะเมล็ดพุทธภาวะและชะคุบุขุ นี่คือจุดมุ่งหมายจริงของคำแนะนำข้อนี้
สิ่งสำคัญเป็นพิเศษคือสอนความหมายนี้แก่สมาชิกใหม่และแสดงให้พวกเขาเห็นวิธีปรนนิบัติพระพุทธะอย่างถูกต้อง

2. ร่วมพิธีโอโกะทุกเดือนและพาครอบครัว แขกของท่าน และเพื่อนผู้นับถือไปร่วมทุกพิธีและการประชุม
โอโกะคือพิธีสำคัญซึ่งจัดขึ้นเดือนละครั้ง ณ ทุกวัดและทุกศูนย์กลางการเผยแผ่ของนิชิเร็นโชชูเพื่อตอบแทนหนี้บุญคุณของพวกเราต่อพระนิชิเร็น ไดโชนิน (พระพุทธะแท้แห่งสมัยปัจฉิมธรรม)
การร่วมพิธีโอโกะมีหลายความหมาย ประการแรก พิธีโอโกะคือโอกาสตอบแทนหนี้บุญคุณของพวกเราต่อพระนิชิเร็น ไดโชนิน ประการที่ 2 ได้รับความรู้เกี่ยวกับศาสนาพุทธจากคำบรรยายของเจ้าอาวาส นอกจากนี้ พิธีโอโกะมอบโอกาสให้พระสงฆ์และผู้นับถือฆราวาสสามัคคีกันและยืนยันคำแนะนำของนิชิเร็น โชชูอีกครั้งหนึ่ง เช่นกัน จะเป็นโอกาสดีให้แต่ละเขตพูดคุยถึงวิธีทำให้บรรลุเป้าหมายชะคุบุขุโดยสอดคล้องกับคำสั่งสอนจากนิชิเร็น โชชู
อีกประการหนึ่ง การร่วมพิธีโอโกะทำให้สมาชิกฮกเคโกะสามารถมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวแห่งต่างกายใจเดียวมากขึ้น เวลานี้มอบโอกาสให้ปรึกษาหารือกิจกรรมในทางปฏิบัติของเขตฮกเคโกะ
เป้าหมายของการร่วมประชุมทางศาสนาพุทธคือทำให้แน่ใจว่าเขตฮกเคโกะกำลังก้าวไปข้างหน้าอย่างถูกทิศทางและสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวแห่งต่างกายใจเดียวในบรรดากลุ่มเล็กภายในเขต ท่านสามารถร่วมในความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวที่ซึ่งสมาชิกสามารถเล่าประสบการณ์แห่งกุศลผลบุญและความสุขในความศรัทธาและการปฏิบัติของพวกเขา นอกจากนี้ สมาชิกสามารถให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ณ การประชุมเมื่อพวกเขาเผชิญอุปสรรคต่างๆ
ผู้นับถือใหม่สามารถเพิ่มความไว้วางใจของพวกเขาต่อเขตฮกเคโกะและเพิ่มความศรัทธาของพวกเขาให้เข้มแข็งโดยการเห็นความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวที่เข้มแข็ง

3. ไปโทซังเพื่อเพิ่มความศรัทธาของท่านให้ลึกซึ้งขึ้นและให้กำลังใจผู้อื่นไปโทซังเพื่อพัฒนาความศรัทธาของพวกเขา
การปฏิบัติแห่งการไปโทซังที่วัดใหญ่ไทเซคิจิคือรากฐานแห่งความศรัทธาของพวกเรา วัดใหญ่คือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของพวกเรา ที่ซึ่งได-โกฮนซนของมหาวิหารแห่งคำสอนแท้ ซึ่งคือชีวิตจริงของพระนิชิเร็น ไดโชนิน ถูกปกป้องอย่างเข้มงวด
เช่นกัน นี่คือสถานที่ซึ่งพระสังฆราชพำนัก เพื่อปกป้องเชื้อสายแห่งสายเลือดมรดกธรรมะ นำพวกเราไปสู่การบรรลุ[สภาพ]ชีวิตพุทธภาวะ
ด้วยการเข้าร่วมไปโทซังที่วัดใหญ่ของท่าน พระสังฆราชอธิษฐานเพื่อการชดใช้การดูหมิ่นธรรมะของท่านและอุปสรรคแห่งพฤติกรรมอันตรายตั้งแต่อดีตที่ไม่มีจุดเริ่มต้น และในขณะเดียวกันเพื่อการเติบโตยิ่งขึ้นด้านความศรัทธาของท่าน และเพื่อสุขภาพแข็งแรงและการมีอายุยืนของท่าน เช่น กัน นี่คือโอกาสสำคัญสำหรับพวกเราที่จะอธิษฐานต่อได-โกฮนซนโดยตรงและสะสมโชคลาภมากมาย
ด้วยการเข้าร่วมไปโทซังที่วัดใหญ่ พวกเราแต่ละคนสร้างความเชื่อมั่นในกุศลผลบุญยิ่งใหญ่ของได-โกฮนซน การมีความปิติมากนี้ ความศรัทธาของพวกเราจะเข้มแข็งยิ่งขึ้น
เมื่อผู้นับถือใหม่เข้าร่วมพิธีโกไคฮิ การเข้าพบได-โกฮนซน โดยมีภูเขาฟูจิงดงามอยู่ด้านหลัง จะเพิ่มความเชื่อมั่นด้านความศรัทธาของพวกเขาอย่างแน่นอน
พระนิชิเร็น ไดโชนินกล่าวในบทธรรมนิพนธ์ “สิ่งสักการะแท้”:
“ดังนั้น การปฏิบัติที่พระศากยมุนีปฏิบัติและคุณความดีที่พระองค์ได้รับทั้งหมดอยู่ภายในอักษร 5 ตัวแห่งเมียวโฮ-เร็งเง-เคียว ถ้าพวกเรานับถืออักษรเหล่านี้ พวกเราจะได้รับคุณความดีเช่น เดียวกับที่พระองค์ได้รับอย่างเป็นธรรมชาติ” (ชินเพ็น หน้า 653)
เช่นกัน ท่านกล่าวในบทธรรมนิพนธ์ “คำถามและคำตอบระหว่างนักปราชญ์กับคนโง่”:
“โดยการปฏิบัติอย่างเดียวแห่งการศรัทธาเมียวโฮ-เร็งเง-เคียว, ไม่มีกุศลผลบุญใดที่จะไม่ถูกดึงมาหาท่าน, และไม่มีกุศลผลบุญใดที่จะไม่มาหา และไม่มีเหตุดีอะไรที่จะไม่ถูกสะสม”
(ชินเพ็น หน้า 408)
เกี่ยวกับ 2 ข้อความจากบทธรรมนิพนธ์ พระสังฆราชนิชิเนียว โชนินมอบคำแนะนำแก่พวกเราในวาระพิธีสวดไดโมขุเพื่อการโคเซ็น-รุฝุเดือนพฤศจิกายน 2017 ดังต่อไปนี้:
“ทุกวันนี้ พระสงฆ์และผู้นับถือฆราวาสของนิชิเร็น โชชูกำลังอุทิศตัวพวกเขาเองอย่างเด็ดเดี่ยวทั้งวันและคืนเพื่อทำชะคุบุขุ ด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวระหว่างพระสงฆ์กับฆราวาส บนพื้นฐานจิตใจแห่งต่างกายใจเดียว ขณะที่พวกเรามุ่งสู่เป้าหมาย-การมีผู้นับถือฮกเคโกะ 800,000 คนใน ค.ศ.2021
สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับพวกเราในตอนนี้คือมั่นใจในกุศลผลบุญมากมายและไร้ขอบเขตของได-โกฮนซนและสลักข้อความจากบทธรรมนิพนธ์ซึ่งพวกเราเพิ่งจะอ่านลงในหัวใจของพวกเรา หลังจากนั้น ในฐานะลูกศิษย์และผู้นับถือของพระพุทธะแท้(พระนิชิเร็น ไดโชนิน), พวกเราต้องยึดมั่นความปรารถนาแรงกล้าของพวกเราที่จะช่วยมวลมนุษย์, ปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของพระนิชิเร็น ไดโชนิน ด้วยความตั้งใจที่ไม่รู้จักเหนื่อย, พวกเราต้องหลอมรวมด้วยจิตใจแห่งต่างกายใจเดียวและอุทิศตัวพวกเราเองทำชะคุบุขุ, บนพื้นฐานจิตใจ “เต็มใจอุทิศชีวิตเพื่อเผยแผ่ธรรมะ”
(วารสารได-นิชิเร็น ฉบับ 862 หน้า 23)
ถึงสมาชิกฮกเคโกะทั่วโลก โปรดจำคำพูดที่มีค่าดั่งทองคำของพระนิชิเร็น ไดโชนิน “โดยการปฏิบัติอย่างเดียวแห่งการศรัทธาเมียวโฮ-เร็งเง-เคียว ไม่มีกุศลผลบุญใดที่จะไม่ถูกดึงมาหาท่าน และไม่มีกุศลผลบุญใดที่จะไม่มาหา และไม่มีเหตุดีอะไรที่จะไม่ถูกสะสม” นอกจากนี้ โปรดสลักคำแนะนำของพระสังฆราชลงในหัวใจส่วนลึกของท่าน “ในฐานะลูกศิษย์ และผู้นับถือของพระพุทธะแท้ (พระ นิชิเร็น ไดโชนิน) พวกเราต้องยึดมั่นความปรารถนาแรงกล้าของพวกเราที่จะช่วยมวลมนุษย์ ปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของพระนิชิเร็น ไดโชนิน...พวกเราต้องหลอมรวมด้วยจิตใจแห่งต่างกายใจเดียวและอุทิศตัวพวกเราเองทำชะคุบุขุ” ในปีหน้า ขอให้พวกเราผนึกความพยายามระหว่างพระสงฆ์กับฆราวาส พยายามร่วมกันลงมือทำเพื่อความสำเร็จตามเป้าหมายชะคุบุขุของพวกเรา บนพื้นฐานความศรัทธาเข้มแข็งของพวกเรา
อาตมาขอจบสาสน์ปีใหม่ของอาตมาด้วยการอธิษฐานจากก้นบึ้งหัวใจของอาตมาขอให้แต่ละท่านมีความสุข ความสงบ และความก้าวหน้าในการเผยแผ่ธรรมะแท้ในประเทศของท่าน